Zamówienia realizowane bez ogłaszania przetargu

zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekacza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie 41 uczestników trzydniowego wyjazdu studyjnego z Warszawy na Śląsk
Nr sprawy: 1/KZAiR/2014
Termin składania ofert: 28 sierpnia 2014 r., godz. 10:00
W związku z realizowanym w Politechnice Warszawskiej projektem „Kształcenie w dziedzinie automatyki i robotyki dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy”, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, proszę o przygotowanie kosztorysu wyjazdu studyjnego dla studentów III roku kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 

Zapytanie ofertowe  plik do pobrania

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamóweinia

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2


Informacja o wyborze oferty 

Przetargi

Przetargi organizowane w ramach Projektu są ogłaszane na stronie internetowej Wydziłau MEiL, poświęconej zamówieniom publicznym: MEiL zamówienia publiczne.