Kierunek zamawiany Automatyka i Robotyka – informacje podstawowe

Kierunek zamawiany Automatyka i Robotyka uzyskał wsparcie materialne z projektu  Kształcenie w dziedzinie Automatyki i Robotyki dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej do końca roku 2015.

Celem podejmowanych działań jest podniesienie atrakcyjności kształcenia i wzbogacenie oferty edukacyjnej Politechniki Warszawskiej, a także intensyfikacja kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Osoby przyjęte na kierunek zamawiany Automatyka i Robotyka uzyskały dostęp do wysokich stypendiów naukowych, bogatej oferty sponsorowanych staży krajowych lub zagranicznych, bezpłatnych szkoleń specjalistycznych (kończących się uzyskaniem certyfikatów uprawnień zawodowych). Ponadto oferowane będą wykłady specjalistów o międzynarodowej renomie (profesorów wizytujących), dotacje na działalność koła naukowego i wsparcie współpracy z potencjalnymi pracodawcami.

Programem wsparcia mogą zostać objęte wszystkie osoby przyjęte w roku akademickim 2012/13 na kierunek Automatyka i Robotyka, prowadzony w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej.

Studentki i studenci kierunku zamawianego Automatyka i Robotyka będą się uczyć według obowiązującego obecnie planu studiów, a ponadto zyskają możliwość korzystania z wielu atrakcyjnych ofert, niedostępnych w normalnym trybie studiowania.

Jednym z najważniejszych elementów programu wspierania studiujących na kierunku zamawianym Automatyka i Robotyka są motywacyjne stypendia, przyznawane osobom osiągającym najlepsze wyniki w nauce. Przepisy zezwalają na wypłacanie przez dziewięć miesięcy w roku stypendium o wysokości 1000 zł. Otrzymywać je może nie więcej niż 50% ogółu osób objętych programem. Lista rankingowa uprawnionych do otrzymywania stypendium będzie sporządzana co semestr, na podstawie uzyskanych wyników w nauce (na pierwszym semestrze – wyników matury).

Bardzo istotnym celem programu wspierania studiujących na kierunku zamawianym Automatyka i Robotyka jest zintensyfikowanie kontaktów z gospodarką i potencjalnymi pracodawcami. Przewiduje się zorganizowanie kilkumiesięcznych staży w przedsiębiorstwach zajmujących się robotyką (będą wypłacane wynagrodzenia dla stażystów). Planuje się, że ze wsparcia stażu skorzysta co najmniej połowa osób objętych programem. Ponadto kilkoro najlepszych studentek i studentów odbędzie bardzo atrakcyjne staże naukowe w wiodących europejskich ośrodkach naukowo-badawczych lub akademickich (uzyskają stypendium stażowe).

W skład rozszerzonej oferty edukacyjnej dla kierunku zamawianego Automatyka i Robotyka na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej wchodzą także:

  • nieodpłatne, certyfikowane szkolenia zawodowe, m.in. z zakresu oprogramowania do zbierania i przetwarzania danych pomiarowych, programowania mikrokontrolerów, sterowników PLC i robotów przemysłowych, a także systemów wizyjnych i systemów bezpieczeństwa w robotyce,
  • możliwość bezpłatnego uzyskania uprawnień SEP (do pracy z urządzeniami elektrycznymi do 1kV),
  • szkolenia z zakresu ochrony środowiska i przedsiębiorczości,
  • ponadprogramowe wykłady profesorów z renomowanych światowych ośrodków akademickich, zajmujących się zagadnieniami automatyki i robotyki,
  • dodatkowe zajęcia, prowadzone przez specjalistów z firm zajmujących się budową i eksploatacją robotów,
  • dofinansowanie wyjazdów studyjnych do wiodących (w obszarze automatyki i robotyki) ośrodków przemysłowych i akademickich, w tym także zagranicznych,
  • wyjazdy na wystawy i targi z branży robotycznej,
  • dofinansowanie prac konstrukcyjnych, wykonywanych w ramach Koła Naukowego Robotyków.